ಸಮೀಪದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅಂಬ್ಲಿಯೋಪಿಯಾ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ